Általános tájékoztató

ÚTMUTATÓATANTERMENKÍVÜLI,  DIGITÁLIS  MUNKARENDBEN  VALÓ RÉSZVÉTELSORÁNMEGVALÓSULÓADATKEZELÉSHEZ

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárokésatanulótársaksokszoronlinekapcsolatbakerülnekegymással,hang-ésvideóközvetítészajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet,hogyténylegmegtanulta-eatananyagot,valóbanelvégezteakijelöltfeladatot,vagyígy ellenőrzi az önállófeladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat. A személyes adatok kezelése (így a felvételkészítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?

Név,lakcím,születésiidő,telefonszám,egészségügyi állapotravonatkozóadat,amobiltelefonokIMEI száma,aszámítógépIPcíme,atanulórólkészültfénykép,videofelvétel,akülönbözőoldalakonhasznált jelszavak,abankkártyaPINkódja,GPSkoordináták(amibőllehetkövetkeztetni,hogyrendszerintkiés mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után)stb.

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

-        hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhozstb.

-        kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat,kódokat

-        az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptakvolna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

-          Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha máslátná!

-          Ne készítsünk, és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!

-          A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyenoldalra!

-          Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyesadatokat!

Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?

Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.


Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

-          Felvételkészítésekormindenképpentájékoztatniszükségesazérintettet,akirőlafelvételkészül,és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása,megosztásavagyazinternetrefeltöltveannaklehetővététele,hogybárkimegnézhesse, szintén csak a felvételen szereplő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg ahozzájárulást!

-          Másvalakitelefonszámát,e-mailcímét,lakcímétegyébszemélyesadataitahozzájárulásanélkülne adjuk tovább, ne tegyüknyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének) következményei

A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat.

§APolgáriTörvénykönyvszabályozza,hogyún.sérelemdíjatkövetelhetnektőlünk,hajogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészültfelvételeket.

§ABüntetőTörvénykönyvtöbbfejezetefoglalkozikaszemélyesadatokkalvalóvisszaéléssúlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.

§ Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályonkívülhelyezéséről)ésazInfotörvény.(2011.éviCXII.törvényazinformációsönrendelkezési jogról és az információszabadságról)tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés után akár több millió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

HASZNÁLJUK OKOSAN SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT! HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!

Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

-             Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget azosztályfőnöktől!

-             Azinternetesoldalaküzemeltetőikötelesekmegvizsgálniéselérhetetlennétenniazontartalmakat, amelyekjogosulatlanulkerültekfeltöltésre.Bekelljelenteniszámukraezeketatartalmakatéskérni kell atörlésüket.

-             A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu,Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vizsgálatát.


TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseketismagautánvonhat.Aziskolábanérvényesülőáltalánosadatkezelésiszabályokontúlaz online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatásis.

Azadatkezelőanemzetiköznevelésrőlszóló2011.éviCXC.törvény(Nkt.),valamintaközalkalmazottak jogállásárólszóló1992.éviXXXIII.törvényértelmébenaköznevelésiintézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei: Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola, 1213 Bp., Szent István út 232. tel.: 425-2377, 278-2148, 278-2149;email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelés jogi háttere

Azadatkezelésrevonatkozóanszámosjogszabálytartalmazkötelezőelőírásokat.Ezekközülazegyik,amivel gyakranlehettalálkozniaGDPR,deszámosesetbenazInfotörvényreishivatkozikazadatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

Atantermenkívüli,digitálismunkarendbenmegvalósulóoktatássoránaszemélyesadatokkezelésétazelőbb említettÁltalánosAdatvédelmiRendelet,aGDPRteszijogszerűenlehetővéaziskola,mintköznevelési intézmény (adatkezelő)számára.

Azún.jogalapaGDPR6.cikk(1)bekezdéséneke)pontja,vagyisezazadatkezelésazoktatáskeretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyesadatait.

 

Azoktatási-nevelésifeladatsoránkezeltszemélyesadatok,ígykülönösenafénykép,videofelvétel,vagy hangfelvétel kezelésénekcélja

-          az ingyenes és kötelező alapfokú, valamintaz

-          ingyenesésmindenkiszámárahozzáférhetőközépfokúnevelés-oktatáshozvalójogbiztosítása,

-          aköznevelésiintézményjogszabálybanmeghatározottfeladatainakellátása,és

-          a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás,azismeretekátadásaésazismeret(számonkérés)vagyjelenlétellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendbenvégzettoktatássoránkeletkezett,atanulórólkészült,vagyatanulósajátmagárólkészítettés elküldöttfénykép,videofelvételvagyhangfelvételadatokatapedagógusazértékelésmegtörténteután,de legkésőbbatanévvégénhaladéktalanul,visszanemállíthatómódontörölniköteles.

 

Adatbiztonság

Tekintettelarra,hogyaszemélyesadatokkezelésenemcsakaziskolafalainbelültörténik,abiztonságos környezetmegteremtéseközösfeladat,ígymindentmegkelltenniannakérdekében,hogymegakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorlószemély)általmegküldött/feltöltöttvideókadathordozóratörténőkimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek


Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása,azadatokbatörténőbetekintésbiztosítása,illetveazokrólmásolatkiadásaisazérintetttanuló (szülőifelügyeletetgyakorlószemély)személyénekazonosításáhozkötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságokérvényesítéséreirányulókérelmetannakbenyújtásátólszámítottlegrövidebbidőalatt,de legfeljebbhuszonötnaponbelülelbíráljaésdöntésérőlakérelmetbenyújtótírásbanvagyelektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus útonértesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Azadatkezelésselérintetttanuló(szülőifelügyeletetgyakorlószemély)aköznevelésiintézményhez,mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Azadatkezelésselérintetttanuló(szülőifelügyeletetgyakorlószemély)aköznevelésiintézményhez,mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelésicélból,mennyiideigésmilyenszemélyesadatokatkezelatanulóról,továbbáarról,hogykinek, mikor,milyenjogszabályalapján,atanulómelyszemélyesadataihozbiztosítotthozzáféréstvagykinek továbbította a tanuló személyesadatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

Atanuló(szülőifelügyeletetgyakorlószemély),atanulósajáthelyzetévelkapcsolatosokokbólbármikor tiltakozhatazadatkezelésellen,haálláspontjaszerintazadatkezelőaszemélyesadatokatajelenadatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelőenkezelné.

Törléshez való jog:

Atájékoztatóbanismertetettadatkezeléskapcsánatanuló(szülőifelügyeletetgyakorlószemély)csakakkor élhetatörléshezvalójogával,haazadatkezelőköznevelésiintézményközfeladatellátásakeretébenvégzett feladata végrehajtásához az adat nemszükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelőkorlátozza,amennyibenazadatkezelőnekmárnincsszükségeaszemélyesadatokraadatkezelés céljából,deazérintettigényliazokatjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhez,vagy azérintetttiltakozottazadatkezelésellen.Ezutóbbiesetbenakorlátozásarraazidőtartamravonatkozik, amígmegállapításranemkerül,hogyazadatkezelőjogosindokaielsőbbségetélveznek-eazérintettjogos indokaivalszemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Haazfeltételezhető,hogysérültekatanulóadatkezelésselkapcsolatosjogai,azadatkezelőatanulószemélyes adatainakkezelésesoránmegsértetteahatályosadatvédelmikövetelményeket,akkor

-          az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni,vagy

-          lehetkérniaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóság(Székhely:1125Budapest,Szilágyi Erzsébetfasor22/C.,www.naih.hu,Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)vizsgálatát,továbbá

-          lehetőségvanaszemélyesadatokvédelmeérdekébenbírósághozfordulni.